WSTĘP

 

Spółka Algeco szanuje Pana/Pani prywatność i jest oddana sprawie ochrony Pana/Pani danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób troszczymy się o Pana/Pani dane osobowe, kiedy odwiedza Pan/Pani naszą witrynę internetową (nieważne, z jakiego miejsca ją Pan/Pani odwiedza) oraz na temat Pan/Pani praw w zakresie ochrony prywatności, i w jaki sposób przepisy prawa Pana/Panią chronią.

 

1.WAŻNE INFORMACJE I KIM JESTEŚMY CEL NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności ma na celu udzielenie informacji na temat tego, w jaki sposób spółka Algeco gromadzi i przetwarza Pana/Pani dane osobowe poprzez korzystanie z tej strony, włączając w to dowolne dane, które może Pan/Pani przekazać przez tę stronę, kiedy decyduje się Pan/Pani na subskrypcję naszego biuletynu, dokonuje zakupu produktu lub usługi, albo bierze udział w konkursie.

 

Niniejsza witryna nie jest przeznaczona dla dzieci i w sposób świadomy nie gromadzimy żadnych danych dotyczących dzieci.

 

Bardzo ważne jest, aby przeczytać tę politykę prywatności wraz z innymi zasadami odnoszącymi się do ochrony prywatności lub uczciwego przetwarzania danych, które możemy przedstawiać w konkretnych sytuacjach, w których gromadzimy lub przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Musi mieć Pan/Pani pełną świadomość, w jaki sposób i dlaczego korzystamy z takich informacji. Niniejsza polityka prywatności uzupełnia inne polityki i nie zamierza ich zastępować.

 

ADMINISTRATOR

 

Spółka Algeco składa się z różnych podmiotów prawnych, a informacje na ich temat znajdują się w załączniku do niniejszej polityki prywatności. Ta polityka prywatności została opublikowana  w imieniu całej Grupy Algeco,  tak więc określenia takie jak „Algeco”, „my”,  „nas”  lub „nasza” w niniejszym dokumencie oznaczają stosowną spółkę w ramach Grupy Algeco odpowiedzialną za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych. Poinformujemy Pana/Panią, która jednostka będzie pełniła funkcję administratora w przypadku Pana/Pani danych osobowych, kiedy dokona Pan/Pani u nas zakupu produktu lub usługi. Podmiot administrujący i odpowiedzialny za naszą lokalną witrynę internetową to stosowna lokalna jednostka znajdująca się na liście w załączniku do niniejszej polityki prywatności.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, włącznie z jakimikolwiek żądaniami w zakresie realizacji swoich uprawnień, prosimy o kontakt pod adresem privacyquestions@algeco.com

 

W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo złożyć skargę do organu nadzorującego w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych w Pana/Pani kraju. Pomimo to bylibyśmy wdzięczni, gdyby dał(a) nam Pan/Pani szansę rozwiązania problemów czy kwestii spornych przed skontaktowaniem się z organem nadzorującym, tak więc w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami.

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ PANA/PANI OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA NAS O ZMIANACH

 

Niniejsza wersja polityki prywatności została zaktualizowana 1 czerwca 2018 r.

 

Bardzo ważne jest, aby dane osobowe, które posiadamy na Pana/Pani temat były dokładne i aktualne. Prosimy, aby poinformować nas w przypadku, gdyby Pana/Pani dane osobowe uległy zmianie podczas trwania naszych relacji.

 

ODSYŁACZE DO WITRYN INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

 

Na naszej witrynie internetowej mogą znajdować się odsyłacze do witryn internetowych osób trzecich, wtyczki oraz aplikacje sieciowe. Klikanie tych odsyłaczy lub aktywowanie tych powiązań może pozwolić osobom trzecim na gromadzenie i dzielenie się Pana/Pani danymi osobowymi. Nie kontrolujemy witryn internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich polityki prywatności. Kiedy opuszcza Pan/Pani naszą witrynę, zachęcamy Pana/Panią do zapoznania się z polityką prywatności każdej witryny, którą Pan/Pani odwiedza.

 

2.DANE, KTÓRE GROMADZIMY NA PANA/PANI TEMAT

 

Dane lub informacje osobowe oznaczają informacje dotyczące indywidualnej osoby, na podstawie których możliwe jest jej zidentyfikowanie. Nie należą do nich dane, z których tożsamość danej osoby została usunięta (dane anonimowe).

 

Możemy gromadzić, używać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

 

 •  Dane związane z tożsamością to imię i nazwisko, nazwa użytkownika lub podobna nazwa identyfikująca, tytuł, data urodzenia oraz płeć.

 

 •  Dane kontaktowe to adres, na który wystawiane są faktury, adres dostawy, adres e-mail lub numery telefonu.

 

 •  Dane finansowe to numer konta i informacje związane z dokonywaniem płatności kartą płatniczą.

 

 •  Dane transakcyjne to informacje dotyczące płatności dla i od Pana/Pani oraz innych szczegółów produktów i usług, które kupił(a) Pan/Pani od nas.

 

 •  Dane techniczne to adres protokołu internetowego (IP), Pana/Pani adres logowania, typ i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej i lokalizacja,  typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne technologie w urządzeniach, z których Pan/Pani korzysta, by uzyskać dostęp do tej strony.

 

 •  Dane profilowe to nazwa użytkownika i hasło, szczegóły zakupów i zamówień, Pana/Pani zainteresowania, preferencje, opinie zwrotne i odpowiedzi udzielane w ankiecie.

 

 •  Dane dotyczące użytkowania to informacje o korzystaniu z naszej witryny, produktów i usług.

 

 •  Dane dotyczące marketingu i komunikacji  to Pana/Pani preferencje w zakresie otrzymywania informacji marketingowych od nas i powiązanych z nami osób trzecich, oraz Pana/Pani preferencje komunikacyjne.

 

Ponadto w dowolnych celach gromadzimy, wykorzystujemy i dzielimy się danymi zbiorczymi takimi jak dane statystyczne lub demograficzne. Dane zbiorcze mogą być generowane na podstawie Pana/Pani danych osobowych, ale nie są one uznawane za dane osobowe w świetle przypisów prawa. Nie ujawniają one również bezpośrednio lub pośrednio Pana/Pani tożsamości. Na przykład, możemy gromadzić Pana/Pani dane na temat użytkowania,  by obliczyć procent  użytkowników uzyskujących dostęp do konkretnej funkcji na stronie. Jednakże, jeżeli połączymy albo powiążemy dane zbiorcze z Pana/Pani danymi osobowymi, co umożliwiałoby Pana/Pani bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, będziemy traktować dane zbiorcze jako dane osobowe, które mogą być wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Nie gromadzimy żadnych danych osobowych specjalnych kategorii dotyczących Pana/Pani (chodzi tu o szczegóły dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub światopoglądowych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, opinii politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacji na temat zdrowia czy danych  genetycznych  lub biometrycznych). Ponadto nie gromadzimy żadnych informacji na temat wyroków karnych czy łamania prawa.

 

JEŻELI NIE PRZEKAŻE PAN/PANI DANYCH OSOBOWYCH

 

Tam, gdzie zgodnie z prawem lub zgodnie z warunkami kontraktu, który z Panem/Panią zawarliśmy, musimy gromadzić dane osobowe, a Pan/Pani nam ich nie przekaże, możemy nie być w stanie realizować postanowień kontraktu, który z Panem/Panią zawarliśmy, lub który próbujemy zawrzeć (na przykład na dostarczanie produktów lub usług). W takim przypadku być może będziemy musieli anulować dostawę produktu lub usługi, ale poinformujemy o tym Pana/Panią, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji.

 

3.W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

 

Korzystamy z różnych metod pozyskiwania danych od Pana/Pani i na Pana/Pani temat, włączenie z takimi jak:

 

 •  Bezpośrednie interakcje. Może Pan/Pani wyjawić nam swoją tożsamość, dane kontaktowe oraz finansowe wypełniając formularze lub korespondując z nami drogą listowną, telefonicznie, poprzez e-mail lub w inny sposób. Między innymi są to dane osobowe, które dostarcza Pan/Pani gdy:
  •  pyta o nasze produkty lub usługi;
  •  zakłada u nas konto klienta;
  •  subskrybuje nasze usługi lub publikacje;
  •  prosi o przesłanie wiadomości marketingowych;
  •  bierze udział w konkursie, promocji lub ankiecie; lub
  •  przekazuje nam opinie zwrotne.
 •  Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Podczas gdy wchodzi Pan/Pani w interakcje z naszą stroną, możemy automatycznie gromadzić dane techniczne dotyczące Pana/Pani sprzętu, działań czy wzorców postępowania związanych z przeglądaniem stron internetowych. Gromadzimy te dane osobowe przy pomocy plików cookie, plików dzienników serwerów oraz innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać dane techniczne na Pana/Pani temat, jeżeli odwiedza Pan/Pani inne witryny internetowe wykorzystujące nasze pliki cookie.

 

 •  Osoby  trzecie  i  publicznie  dostępne  źródła.  Możemy  pozyskiwać  dane  osobowe  na Pana/Pani temat od różnych osób trzecich i źródeł publicznych jak określono
 •  Dane techniczne od następujących stron:

(a)     dostawcy usług analitycznych (np. firma Google zlokalizowana poza UE); sieci reklamowe dostępne w ogólnych źródłach internetowych

 ·    Dane kontaktowe, finansowe i transakcyjne od dostawców usług technicznych, płatniczych i dostawczych

 •  Dane identyfikujące i kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł (np. takich jak KRS)

 

4.W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE

 

Będziemy korzystać z Pana/Pani danych osobowych tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo. Najczęściej będziemy korzystać z Pana/Pani danych osobowych w następujących okolicznościach:

 

 •  Tam, gdzie musimy realizować postanowienia kontraktu, który mamy z Panem/Panią zawrzeć, lub który z Panem/Panią zawarliśmy.
 •  Gdzie będzie to konieczne dla potrzeb wynikających z naszych uzasadnionych interesów (lub interesów osób trzecich),  a Pana/Pani interesy i podstawowe prawa nie będą miały nadrzędnego charakteru.
 •  Gdy będziemy musieli wypełniać zobowiązania prawne lub zachować zgodność z regulacjami.

Ogólnie nie polegamy na wyrażaniu zgody, jako podstawie prawnej przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, chyba że w związku z bezpośrednim przesyłaniem materiałów promocyjnych poprzez e-maile lub wiadomości tekstowe. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na działania marketingowe kontaktując się z nami pod adresem privacyquestions@algeco.com.

 

CELE, W KTÓRYCH BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ PANA/PANI DANE OSOBOWE

 

W formie tabeli poniżej znajduje się opis wszystkich sposobów, na jakie zamierzamy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej się opieramy. Tam, gdzie to konieczne, zidentyfikowaliśmy również nasze uzasadnione interesy.

 

Przypominamy, że możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o więcej niż jedną podstawę prawną, w zależności od konkretnego celu, dla którego korzystamy z Pana/Pani danych. Prosimy o kontakt pod adresem privacyquestions@algeco.com, jeżeli potrzebuje Pan/Pani szczegółów na temat konkretnej podstawy prawnej, na której opieramy się, by przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, w przypadku gdy więcej niż jedna podstawa została przedstawiona w tabeli poniżej.

 

 

 

Cel / działanie

Typ danych

Podstawy prawne przetwarzania, włącznie z podstawą uzasadnionego interesu

By zarejestrować siebie lub firmę, którą Pan/Pani reprezentuje jako nowego klienta

 1. Tożsamość
 2. Dane kontaktowe

Realizacja umowy

 

 

Przetwarzanie lub dostawa zamówienia, łącznie z:

 1. Zarządzanie płatnościami, opłatami i honorariami
 2. Pobieranie lub odzyskiwanie należności
 1. Tożsamość
 2. Dane kontaktowe
 3. Dane finansowe
 4. Dane transakcyjne
 5. Dane dotyczące marketingu i komunikacji
 1. Realizacja umowy
 2. Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (by odzyskiwać należne nam długi)

By zarządzać naszymi relacjami z Panem/Panią lub firmą, którą Pan/Pani reprezentuje, w tym:

 1. Informowanie o zmianach w naszym regulaminie
 2. Prośba o recenzję lub udział w ankiecie
 1. Tożsamość
 2. Dane kontaktowe
 3. Dane profilowe
 4. Dane dotyczące marketingu i komunikacji
 1. Realizacja umowy
 2. Konieczne dla wypełniania zobowiązań prawnych
 3. Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (by uaktualniać nasze rejestry i badać, w jaki sposób klienci korzystają naszych produktów / usług)

By umożliwić Panu/Pani uczestnictwo w losowaniu nagród, konkursie lub uzupełnianiu

ankiety

 1. Tożsamość
 2. Dane kontaktowe
 3. Dane profilowe
 4. Dane dotyczące użytkowania
 5. Dane dotyczące marketingu i komunikacji

(a) Realizacja umowy

(c) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (by badać, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów / usług, rozwijać je i rozwijać naszą firmę)

By administrować naszą firmą i chronić ją oraz naszą witrynę internetową (łącznie z rozwiązywaniem problemów, analizą danych, testowaniem, utrzymaniem systemu, wsparciem, sprawozdawczością i hostingiem danych)

 1. Tożsamość
 2. Dane kontaktowe
 3. Dane techniczne

(e) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (by prowadzić naszą firmę, zapewniać obsługę administracyjną

i usługi IT, bezpieczeństwo sieciowe, by zapobiegać oszustwom w kontekście reorganizacji firmy lub restrukturyzacji grupy)

(b) Konieczne dla wypełniania zobowiązań prawnych

By dostarczać Panu/Pani stosowne treści na witrynie internetowej oraz reklamy i mierzyć lub zgłębić skuteczność prezentowanych Panu/Pani reklam

 1. Tożsamość
 2. Dane kontaktowe
 3. Dane profilowe
 4. Dane dotyczące użytkowania
 5. Dane dotyczące marketingu i komunikacji
 6. Dane techniczne

Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (by badać, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów / usług, rozwijać je, rozwijać naszą firmę i w odpowiedni sposób budować naszą strategię marketingową)

By korzystać z analizy danych i usprawniać naszą witrynę, produkty / usługi, marketing,

 1. Dane techniczne
 2. Dane dotyczące

Konieczność ze względu na nasze uzasadnione interesy (by określić typy klientów, którzy korzystają z naszych

 

 

relacje z klientami i doświadczenia klienta

użytkowania

produktów / usług, aktualizować treści na naszej witrynie i dbać, aby były adekwatne, rozwijać naszą firmę i w odpowiedni sposób budować naszą strategię marketingową)

By przedstawiać Panu/Pani sugestie oraz rekomendacje dotyczące produktów i usług, które mogłyby być interesujące dla Pana/Pani lub firmy, którą Pan/Pani reprezentuje

 1. Tożsamość
 2. Dane kontaktowe
 3. Dane techniczne
 4. Dane dotyczące użytkowania
 5. Dane profilowe

Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (by tworzyć nasze produkty / usługi i rozwijać naszą firmę)

 

MARKETING

 

Staramy się zapewnić Panu/Pani wybór odnośnie pewnych danych osobowych, w szczególności w związku z marketingiem i reklamą.

 

NASZE OFERTY PROMOCYJNE

 

Możemy użyć danych związanych z tożsamością, danych kontaktowych, technicznych, dotyczących użytkowania oraz danych profilowych, by sformułować opinię na temat tego, czego naszym zdaniem Pan/Pani lub firma, którą Pan/Pani reprezentuje może chcieć lub potrzebować, lub co może być interesujące dla Pana/Pani lub Pana/Pani firmy. To w ten sposób decydujemy, które produkty, usługi lub oferty mogą być istotne (nazywamy to marketingiem).

 

Otrzyma Pan/Pani od nas materiały promocyjne, jeżeli poprosił(a) nas Pan/Pani o informacje lub dokonała zakupu produktów lub usług, lub gdy przesłał(a) nam Pan/Pani swoje dane podczas udziału w konkursie, lub gdy zarejestrował(a) się Pan/Pani w celach promocyjnych i, każdorazowo, nie zrezygnował(a) Pan/Pani z otrzymywania tej komunikacji marketingowej.

 

MARKETING SKIEROWANY DO OSÓB TRZECICH

 

Będziemy prosić Pana/Panią o wyrażenie zgody zanim podzielimy się w celach marketingowych Pana/Pani danymi osobowymi z jakąkolwiek firmą poza grupą spółek Algeco.

 

REZYGNACJA

 

Może Pan/Pani w dowolnym momencie poprosić nas lub osoby trzecie o zaprzestanie przesyłania wiadomości marketingowych kontaktując się z nami pod adresem privacyquestions@algeco.com.

 

W przypadku, gdy zrezygnuje Pan/Pani z otrzymywania tych wiadomości marketingowych, nie będzie to dotyczyło danych osobowych przekazywanych nam w związku z zakupem produktu / usługi, rejestracją gwarancji, doświadczeniami użytkowania produktu / usługi czy innymi transakcjami.

 

PLIKI COOKIE

 

Może Pan/Pani ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by odrzucić wszystkie lub niektóre pliki cookie  w  przeglądarce,  lub  by  ostrzegać  Pana/Panią,  gdy  witryny  internetowe  przesyłają  lub

 

uzyskują dostęp do plików cookie. Jeżeli dezaktywuje lub odrzuca Pan/Pani pliki cookie, prosimy zauważyć, że niektóre części tej witryny internetowej mogą stać się niedostępne lub nie funkcjonować właściwie.

 

ZMIANA CELU

 

Będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe tylko w celach, dla których je zbieraliśmy, chyba że z uzasadnionych powodów uznamy, że musimy je wykorzystać w innym celu, ale nie będzie on niezgodny z oryginalnym celem.

 

Jeżeli będziemy musieli wykorzystać Pana/Pani dane osobowe w niezwiązanym celu, poinformujemy Pana/Panią o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

 

Przypominamy, że możemy  przetwarzać Pana/Pani dane osobowe bez Pana/Pani wiedzy  lub zgody w myśl powyższych zasad, kiedy jest to wymagane lub dozwolone przepisami prawa.

 

5.UJAWNIANIE PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

 

Być może będziemy musieli dzielić się Pana/Pani danymi osobowymi z podmiotami wymienionymi poniżej w celach opisanych w tabeli, w paragrafie 4 powyżej.

 

 •  Wewnętrzne osoby trzecie, jak zdefiniowano w Słowniku.
 •  Zewnętrzne osoby trzecie, jak zdefiniowano w Słowniku.
 •  Osoby trzecie, którym możemy sprzedawać lub przekazywać części naszej firmy lub naszych zasobów, lub z którymi możemy łączyć części naszej firmy lub naszych zasobów. Ewentualnie możemy nabywać inne spółki lub łączyć się z nimi. Jeżeli w naszej spółce dojdzie do zmian, nowi właściciele mogą wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe w taki sam sposób, jak opisano w niniejszej polityce prywatności.

Wymagamy, aby wszystkie osoby trzecie szanowały bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych i traktowały je zgodnie z prawem. Nie zezwalamy osobom trzecim będącym naszymi dostawcami, by wykorzystywały Pana/Pani dane osobowe we własnych celach. Zezwalamy im wyłącznie na przetwarzanie Pana/Pani danych  osobowych w określonych  celach  i  zgodnie  z naszymi instrukcjami.

 

6.TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE

 

Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

7.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu, nieuprawnionemu dostępowi, zmianom czy ujawnieniu Pana/Pani danych osobowych. Ponadto ograniczymy dostęp do Pana/Pani danych osobowych do kręgu tych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, którzy muszą je znać ze względów biznesowych. Osoby te będą przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają one obowiązkowi zachowania poufności.

 

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i poinformujemy o tym fakcie Pana/Panią oraz stosowne organy nadzoru zgodnie z wymogami prawa.

 

8.ZATRZYMYWANIE DANYCH

 

Jak długo będziemy korzystać z Pana/Pani danych osobowych?

 

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne dla realizacji celów, dla których je gromadziliśmy, łącznie z celami spełniania wymogów prawnych, księgowych czy w zakresie sprawozdawczości.

 

By określić długość okresu przechowywania danych osobowych, weźmiemy pod uwagę ilość, rodzaj i stopień wrażliwości danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód związanych z nieuprawnionym korzystaniem czy ujawnieniem tych danych, cele w których przetwarzamy dane osobowe i czy moglibyśmy osiągnąć te cele w inny sposób, oraz stosowne wymogi prawne.

 

Szczegóły dotyczące okresów przechowywania w przypadku różnych aspektów Pana/Pani danych osobowych dostępne są w naszej polityce zatrzymywania danych, o którą może Pan/Pani poprosić pod adresem privacyquestions@algeoc.com.

 

9.PANA/PANI PRAWA

 

W pewnych okolicznościach, w związku ze swoimi danymi osobowymi ma Pan/Pani prawa wynikające z uregulowań prawnych w zakresie ochrony danych. Proszę zapoznać się z sekcją

„Pana/Pani prawa” dołączoną w celu zapoznania się z dalszymi szczegółami.

 

Jeżeli życzy Pan/Pani sobie zrealizować którekolwiek z praw opisanych powyżej, prosimy o kontakt pod adresem privacyquestions@algeco.com.

 

ZAZWYCZAJ NIE JEST WYMAGANA ŻADNA OPŁATA

 

Nie będzie Pan/Pani musiał(a) uiszczać opłaty, aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych (lub realizować jakiekolwiek inne prawa). Jednakże, możemy pobierać uzasadnioną opłatę, jeżeli Pana/Pani prośba jest ewidentnie bezzasadna, powtarzająca się lub nadmierna. W takich okolicznościach możemy także odmówić realizacji tego żądania.

 

CZEGO MOŻEMY OD PANA/PANI POTRZEBOWAĆ

 

Możemy poprosić Pana/Panią o konkretne informacje, które pomogą nam potwierdzić Pana/Pani tożsamość i zapewnić Pana/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych (oraz możliwość wykonywania Pana/Pani innych praw). Jest to środek ochronny, dzięki któremu te dane osobowe nie będą ujawniane żadnej innej osobie, która nie ma prawa uzyskać do nich dostępu. Możemy również skontaktować się z Panem/Panią, aby poprosić o dalsze informacje w związku z Pana/Pani prośbą o przyspieszenie naszej odpowiedzi.

 

TERMIN UDZIELANIA ODPOWIEDZI

 

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione prośby w ciągu jednego miesiąca. Od czasu do czasu może potrwać to dłużej niż jeden miesiąc, jeżeli Pana/Pani prośba jest szczególnie skomplikowana, lub jeżeli złożył(a) Pan/Pani kilka wniosków. W takim przypadku powiadomimy Pana/Panią o tym fakcie i będziemy informować na bieżąco.

 

10.SŁOWNIK

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Uzasadniony interes oznacza interes naszej spółki w zakresie prowadzenia i zarządzania naszą działalnością, co umożliwia nam dostarczenie Panu/Pani najlepszego produktu / usługi oraz najlepszego i najbezpieczniejszego doświadczenia użytkownika. Chcemy upewnić się,  że weźmiemy pod uwagę i zbilansujemy wszelki potencjalny wpływ na Pana/Panią (zarówno pozytywny i negatywna) oraz Pana/Pani prawa, zanim dokonamy przetworzenia Pana/Pani danych osobowych w naszych uzasadnionych interesach. Nie wykorzystujemy Pana/Pani danych osobowych do działań, w przypadku których nasze interesy byłyby podrzędne w stosunku do wpływu, jaki owe działania miałyby na Pana/Panią (chyba że mielibyśmy Pana/Pani zgodę lub w inny sposób byłoby to wymagane lub dozwolone przez prawo). Może Pan/Pani uzyskać dalsze informacje na temat oceny naszych uzasadnionych interesów w kontekście potencjalnego wpływu na Pana/Panią w zakresie konkretnych aktywności kontaktując się z nami pod adresem privacyquestions@algeco.com.

 

Realizacja umowy oznacza przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, gdy jest to konieczne dla realizacji umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcia stosownych kroków na Pana/Pani żądanie przed zawarciem takiej umowy.

 

Przestrzeganie zobowiązań prawnych lub zachowywanie zgodności z regulacjami oznacza przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, gdy jest to konieczne ze względu na zachowywanie zgodności z przepisami prawa lub regulacjami, którym Pan/Pani podlega.

 

OSOBY TRZECIE

 

Zewnętrzne osoby trzecie

 

 •  Dostawcy usług działający jako podmioty przetwarzające dane zlokalizowani w Polsce i Belgii, którzy świadczą usługi IT oraz administracji systemowej.
 •  Profesjonalni doradcy działający jako podmioty przetwarzające dane lub współadministratorzy. łącznie z prawnikami, bankierami, audytorami i ubezpieczycielami zlokalizowanymi w Polsce, którzy świadczą, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe oraz rachunkowe.
 •  Organy podatkowe, organy regulacyjne oraz inne organy działające jako podmioty przetwarzające dane lub współadministratorzy zlokalizowane Polsce, które wymagają sprawozdawczości w zakresie przetwarzania danych w pewnych okolicznościach

 

 

PANA/PANI PRAWA

 

Ma Pan/Pani prawo:

 

Zażądać dostępu do swoich danych osobowych (potocznie „wnioski osób, których dotyczą dane o udostępnienie danych”). To pozwala Panu/Pani na otrzymanie kopii danych osobowych, które przechowujemy w związku z Pana/Pani osobą i sprawdzenie,  czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

 

Zażądać poprawienia danych osobowych, które przechowujemy w związku z Pana/Pani osobą. To pozwala Panu/Pani na poprawienie jakichkolwiek niekompletnych czy niedokładnych danych związanych z Panem/Panią, chociaż może wystąpić konieczność weryfikacji nowych danych, które nam Pan/Pani przekaże.

 

Zażądać wymazania swoich danych osobowych.  Dzięki temu może Pan/Pani poprosić nas o wymazanie lub usunięcie danych osobowych, jeżeli nie istnieje żaden istotny powód dalszego ich przetwarzania przez nas. Może Pan/Pani również poprosić nas o skasowanie lub usunięcie Pana/Pani danych osobowych, w przypadku gdy pomyślnie zrealizował(a) Pan/Pani swoje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), gdyby doszło do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych niezgodnie z prawem lub gdyby wymazanie Pana/Pani danych osobowych było wymagane przez lokalne przepisy prawa. Prosimy zauważyć, że nie zawsze może istnieć możliwość spełnienia Pana/Pani prośby o usunięcie danych ze względu na określone powody prawne, o czym Pana/Panią poinformujemy w momencie przesłania przez Pana/Panią wniosku, gdy zajdzie taka konieczność.

 

Sprzeciwić się przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych w sytuacji, gdy polegamy na uzasadnionym interesie (lub interesach osoby trzeciej) i coś w tej konkretnej sytuacji sprawia, że chce Pan/Pani na tej podstawie sprzeciwić się przetwarzaniu danych, ponieważ czuje, że przetwarzanie miałoby wpływ na Pana/Pani podstawowe prawa i wolności. Ma Pan/Pani również prawo sprzeciwić się, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w bezpośrednich celach marketingowych. W niektórych przypadkach możemy pokazać, że mamy ważne i uzasadnione powody przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, nadrzędne w stosunku do Pana/Pani praw i wolności.

 

Zażądać ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Pozwala to Panu/Pani, by zażądać wstrzymania przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chce Pan/Pani, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) gdy nasze wykorzystanie danych nie jest zgodne z prawem, ale nie chce Pan/Pani, abyśmy je usunęli; (c) kiedy chce Pan/Pani, abyśmy zatrzymali Pana/Pani dane, nawet jeżeli już ich nie wymagamy, ponieważ potrzebuje Pan/Pani tych danych w celu ustalenia, realizacji lub obrony swoich roszczeń prawnych; lub (d) sprzeciwił(a) się Pan/Pani naszemu wykorzystaniu Pana/Pani danych osobowych, ale my posiadamy nadrzędne, uzasadnione powody, aby z nich korzystać.

 

Zażądać przekazania swoich danych osobowych sobie lub osobie trzeciej. Przekażemy Panu/Pani lub wybranej przez Pana/Panią osobie trzeciej Pana/Pani dane osobowe w odpowiednio ustrukturyzowanym, szeroko stosowanym i możliwym do maszynowego odczytywania formacie. Prosimy pamiętać, że prawo to dotyczy jedynie zautomatyzowanych informacji, na wykorzystanie których wstępnie wyraził(a) Pan/Pani zgodę lub tam, gdzie wykorzystywaliśmy te informacje, by realizować zawartą z Panem/Panią umowę.

 

Wycofać zgodę w dowolnym momencie,  tam  gdzie potrzebna jest  zgoda do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.  Jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, do którego doszło zanim nastąpiło odwołanie Pana/Pani zgody.  Jeżeli wycofa Pan/Pani swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Panu/Pani pewnych produktów lub usług. Poinformujemy Pana/Panią, jeżeli tak właśnie będzie w momencie wycofania przez Pana/Panią zgody.

 

ZAŁĄCZNIK

 

 

LISTA STOSOWNYCH PODMOTÓW BĘDĄCYCH CZĘŚCIĄ GRUPY ALGECO

 

Algeco Global Sarl

Luksemburg

Algeco Investments B.V.

Holandia

Algeco Holdings B.V.

Holandia

Elliott Group Holdings (UK) Limited

Wielka Brytania

Elliott Group Limited

Wielka Brytania

MBM Mietsystem für Bau and Industrie GmbH

Niemcy

Algeco GmbH

Niemcy

Algeco s.r.o.

Czechy

Touax s.r.o.

Czechy

Touax SK s.r.o.

Słowacja

Algeco S.R.L.

Rumunia

Algeco Oy

Finlandia

Algeco Schweiz AG

Szwajcaria

Ristretto Investissements SAS

Francja

Algeco SAS

Francja

Algeco Belgium NV

Belgia

Algeco S.p.A.

Włochy

Algeco Holdings, S.L.

Hiszpania

Algeco Construcciones Modulares, S.L.

Hiszpania

Algeco – Construcões Pré-Fabricadas, S.A.

Portugalia

Touax Solutions Modulaires SAS

Francja

Touax Module Asset S.à r.l.

Francja

Touax Espana S.A.

Hiszpania

Algeco Polska Sp. z o.o.

Polska

Algeco LLC

Rosja

Algeco B.V.

Holandia

Algeco Holdings (Austria) GmbH

Austria

A1 Container Austria GmbH

Austria

A1 Container Slovenia d.o.o.

Słowenia

Algeco Kft.

Węgry